Foto: Riho Kirss
...
Esimese küsitluse tulemused
Muraste Kooli lapsevanemad avaldasid soovi kooli kasvamiseks 9-klassiliseks, III kooliastme avamist toetas 95% lapsevanematest.

...
Harku valla koolivõrgu eksperthinnang
2018 sügisel valmis vallavalitsuse tellitud uuring. Uuringus leiti, et majanduslikult kõige mõistlikum on Muraste Kooli kasvatamine 9-klassiliseks. Põgusalt analüüsiti ka võimalust kolida kool Merikülla, kuid leiti, et see on majanduslikult ebamõistlik.

...
Volikogu otsus - Muraste-Suurupi kandis III kooliastme avamine
28. veebruaril otsustas vallavolikogu Muraste Kooli 9-klassilsieks kasvamise ja andis vallavalitsusele ülesande KOOSTÖÖS KOOLIGA leida laienemiseks sobiv viis.

...
Teaduslik hinnang Harku valla haridusvaldkonna strateegilistele valikutele õppija heaolust lähtuva vaatena
Peale volikogu otsust telliti veel üks hinnang. Küsiti taaskord Muraste Kooli kasvamise mõtekuse kohta ning saadi vastuseks, et see kasvamine oleks mõistlik. Kasvamise viisi hinnangus analüüsida ei palutud.

...
Muraste Kooli lastevanemate küsitlus kooli laienemise kohta
Muraste Kooli hoolekogu korraldas küsitluse, et mõista kuidas lapsevanemad laienemist näevad. 97% lapsevanematest näeb, et kool peaks kasvama praeguses asukohas.

...
Vallavanema kiri lapsevanematele
Vallavanem andis lapsevanematele teada, et on otsustatud Muraste Kooli ühe kooliastme kolimine Merikülla (tegelikult otsust veel ei ole). Viidati majanduslikule aspektile ja kulule 340 tuh eurot.

...
Muraste Kooli hoolekogu avalik pöördumine Harku vallavalitsusele ja volikogule
Muraste Kooli hoolekogu pöördus peale vallavanema 10.12.19 kirja vallavalitsuse ja volikogu poole, tundes muret laste turvalisuse pärast ning juhtides tähelepanu, et ka majanduslikult ei ole see mõistlik lahendus. Vallavalitsuse vastused ei anna lapsevanematele kindlust.

...
Muraste Kooli õpetajate seisukoht Merikülla laienemise osas
36 õpetajat kirjutasid ühise pöördumise, kus leidsid, et kooli laienemine Merikülla on läbimõtlemata ja ei ole hetkel võimalik. Vallavalitsuse vastused ei lahenda õpetajate murekohti.

...
Muraste Kooli hoolekogu laiendatud koosolek Muraste Kooli laienemisviisi teemal
16. jaanuaril toimus Meriküla Õppekompleksis Muraste Kooli hoolekogu laiendatud koosolek. Vallavalitsuse esindajatel oli võimalus tutvustada Meriküla Õppekompleksi ning selgitada kuidas lahendatakse koolitee mured. Vanemad ei saanud vastuseid, mis oleks nende muretsemist leevendanud. Peale koosolekut on selgunud, et lubatud tähtajad ei ole tegelikult enam ka vallavalitsuse enda hinnangul reaalsed.

...
Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi vastused vallavalitsusele
Nii Keskkonnaamet ei lubanud vallavalitsuse soovitud juurdepääse. Seepeale pöördus vallavalitsus ministeeriumisse palvega Muraste looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmiseks selliselt, mis viiks selle vastuollu seadusega, järgnes keelduv vastus.

...
Urmo Uiboleht - Eesti Koolijuhtide Ühendus juhatuse esimees
Eesti Koolijuhtide Ühendus juhatuse esimees taunib Harku Vallavalitsuse tegutsemist Muraste Kooli laienemisega tegelemisel.

...
Otsuse aluseks olnud eelarve ning hoolekogu arvestus
Otsuseid on tehtud 3-realise eelarve põhjal. Hoolekogu on korduvalt välja toonud, et see eelarve on vale. Ka vallavalitsuse muid dokumente uurides on selge, et investeeringute eelarve on tänaseks kasvanud juba üle 1,5 miljoni euro ning see ei sisalda endiselt kõiki vajalikke kulutusi.
Hoolekogu arvestus ei pruugi olla lõpuni täpne, kuid siiski on selge, et igal juhul on pikemas perspektiivis Meriküla kasutuselevõtt oluliselt kallim. Seda olukorras, kus pakutud lahendused ei taga ikkagi head lahendust.

...
Vabatahtliku päästja arvamus
Kohalikke olusid hästi tundev ning pikaajalise kogemusega päästja hinnangul ei sobi Tilgu tee kooliteeks. Päästeamet on hinnanud hoonet ning ligipääsu päästeautole, hoone vastab nõuetele ning tee päästeauto ligipääsuks vastab normidele.

...
Hinnang võimalusele kasutada Tilgu teed juurdepääsuna Meriküla keskusesse planeeritavale koolile
Tallinna Tehnikakõrgkooli transpordi ja liikluskorralduse õppekava juht leiab, et Tilgu tee ei sobi kooliteeks.

...
Maanteeamet Tilgu teest
Maanteeamet leiab, et ka planeeritavate möödasõidutaskutega ei oleks Tilgu tee sobiv kooliteeks ning ei anna vallavalitsusele luba nimetatud taskute projekteerimiseks.
Vallavalitsus esitas sellele otsusele vaide, pannes kirja palju emotsionaalseid seisukohti, kuid olulisena tuleb välja tuua, et väidetakse järgnevat: „Koolihoones õppijate arv ei ületaks õpilaste arvu suurusjärku (u 200) 2016. a Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži Muraste Koolis.”
Samal ajal on 15.01.2020 Harku Valla Teataja artiklis öeldud, et kooli rajatakse kuni 300 lapsele. Veelgi olulisem on aga, et Piirivalvekoolis õppisid täiskasvanud kadetid, kes elasid kohapeal, ehk lisaks õpilaste arvu olulisele kasvule kasvatab liikluskoormust kordades ka liikumise iseloom (igapäevane koolis käimine, mitte korra nädalas liikumine, millele lisandub kahe koolihoone vahel liikumine). Unustada ei saa seejuures, et lapsed on liikluses oluliselt suurem riskirühm kui täiskasvanud. Juba Piirivalvekooli ajal tõi toonane siseminister ühe olulise põhjusena kooli kolimiseks välja kehva ligipääsetavuse, seda olukorras kus tema sõnul õppis koolis keskmiselt 80-100 õpilast.
http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201605091500#PKP-18878
jäi selgelt oma seisukohtade juurde ning selgitas veelgi põhjalikumalt tee sobimatust kooliteeks ning tõi välja, et ainsaks lahenduseks on tee laiendamine 6m laiuseks.

...
Lasteombudsmani seisukoht ning Päästeameti täpsustus
Lasteombudsman leiab, et hoolekogu mure koolitee pärast on põhjendatud, soovitatakse mured välja tuua Haridusministeeriumile järelevalve käigus. Tuuakse välja, et Päästeamet on tee osas leidnud, et see vastab nõuetele. Hoolekogu palus Päästeametil täpsustada mida hinnati. Päästeamet hindas tee sobivust pääste ligipääsuks lähtudes normidest. Normid on samad nii kahepereelamul kui koolil. Lisatud on ka Päästeameti tõend vallavalitsusele.

...
Keskkonnaameti ning Keskkonnaministeeriumi kommentaarid hoolekogule
Mõlemad vastused kinnitavad, et vallavalitsuse soovitud uued juurdepääsuteed ei ole võimalikud. Lifti osas ei anta kindlat vastust, öeldakse et see võiks olla võimalik kui see mahub rekonstrueerimise raamidesse. Vastavalt seadusele saab rekonstrueerimiseks lugeda sellist ümberehitust kus ehitise kasutusotstarve, arhitektuuriline lahendus ja maht ei muutu. Eks igaüks võib hinnata, kas kasutusloata torustikutorni ja selle teenindamiseks ehitatud keerdtrepi asendamisel Harku Valla Teatajas toodud eskiisidel kujutatud tornidega võiks tegu olla seaduse kohaselt rekonstrueerimisega.
https://www.harku.ee/documents/2846092/24575112/HVT11032020.pdf

...
Vallavalitsuse planeeritud kergliiklusteed
Lisatud plaanil on näha kuidas vallavalitsus on planeerinud kergliiklustee Meriküla Õppekompleksi krundile, punane joon kompleks eest diagonaalis paremale alla.
On raske ette kujutada sellele teele muud funktsiooni kui otsetee rajamist trepi/lifti tornini.
On selge, et kui selline tee sinna ehitatakse, siis sealt edasi tallutakse looduskaitsealale rada sisse. Selline isetekkeline koolitee, mis antud juhul tundub kaasnema trepi/lifti torni rajamisega (et saaks võimalikult otse üle maastiku kompleksi), ei ole päris see, mida LKA-l peaks lubama. Kurioosne olukord tekib, kui suuremad seltskonnad (üle 25 in) liiguvad läbi LKA, siis peaks justkui Keskkonnaametist luba olema. Lahendus, kus vald suunab potentsiaalselt kümned või sajad koolilapsed looduskaitse alalt läbi turnima, ei ole kuidagi looduskaitselisi eesmärke arvestav ja vähetõenäoline on, et Keskkonnaamet on valmis sellise vallavalitsusega koostöös lahendusi leidma.

...
Harku valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2024
Vaatamata kõigele eeltoodule on vallavalitsuse Harku valla haridusvaldkonna arengukava projektis endiselt planeeritud kooli kolimine.

...
Muraste koolijuhi pöördumine 2020/2021 õppeaastaga seoses
Muraste Kooli direktor Priit Jõe on leidnud võimaluse 2020/2021 õppeaastal hakkama saada Muraste Kooli praegustes ruumides. Koolil oleks õpilase kohta pinda rohkem kui näiteks täna Tabasalu Ühisgümnaasiumis. See oleks selgelt kõige soodsam lahendus ning annaks võimaluse 2021/22 õppeaastaks leida läbimõeldud lahendus. Koolijuht on tähtaegselt esitanud dokumendid 2020/21 õppeaastaks III kooliastme koolitusloa taotlemiseks ning ka kvalifitseeritud õpetajatega III kooliastme jaoks on olukord hea.
Vallavalitsuse vastuses otsitakse detaile, miks Muraste Kooli pakutud lahendusega mitte nõustuda, ilma et proovitaks leida selles lahenduses positiivset kompromissi, seejuures vajadusel detailides täpsustusi tehes.

...
Muraste kooli hoolekogu pöördumine haridus- ja teadusministrile
Muraste Kooli hoolekogu on vastavalt õiguskantsleri soovitusele pöördunud haridus- ja teadusministri poole, et ministeeriumi abiga leida viis kuidas vältida laste sattumist ohtlikule kooliteele.

...
Maanteeamet Tilgu teest
Maanteeamet leiab, et ka planeeritavate möödasõidutaskutega ei oleks Tilgu tee sobiv kooliteeks ning ei anna vallavalitsusele luba nimetatud taskute projekteerimiseks. Vallavalitsus vaidlustas selle otsuse, kuid Maanteeamet jaäi selgelt oma seisukohtade juurde ning selgitas veelgi põhjalikumalt tee sobimatust kooliteeks ning tõi välja, et ainsaks lahenduseks on tee laiendamine 6m laiuseks.
Vallavalitsus on esitanud sellele otsusele vaide, pannes kirja palju emotsionaalseid seisukohti, kuid olulisena tuleb välja tuua, et väidetakse järgnevat: „Koolihoones õppijate arv ei ületaks õpilaste arvu suurusjärku (u 200) 2016. a Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži Muraste Koolis.” Samal ajal on 15.01.2020 Harku Valla Teataja artiklis öeldud, et kooli rajatakse kuni 300 lapsele. Veelgi olulisem on aga, et Piirivalvekoolis õppisid täiskasvanud kadetid, kes elasid kohapeal, ehk lisaks õpilaste arvu olulisele kasvule kasvatab liikluskoormust kordades ka liikumise iseloom (igapäevane koolis käimine, mitte korra nädalas liikumine, millele lisandub kahe koolihoone vahel liikumine). Unustada ei saa seejuures, et lapsed on liikluses oluliselt suurem riskirühm kui täiskasvanud. Juba Piirivalvekooli ajal tõi toonane siseminister ühe olulise põhjusena kooli kolimiseks välja kehva ligipääsetavuse, seda olukorras kus tema sõnul õppis koolis keskmiselt 80-100 õpilast. http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201605091500#PKP-18878

...
Meriküla Õppekompleksi kasutusotstarve
Vastavalt Õppekompleksi valla omandisse võtmise lepingule kohustub Harku vald kasutama Meriküla Õppekompleksi avalikus kasutuses sportimis-vabaaja, tervise- ja sotsiaalvaldkonna teenuste pakkumiseks ning riigikaitselisel eesmärgil. Mittesihtotstarbelise kasutamise korral on võõrandajal õigus nõuda leppetrahvi, mille suurus on vähemalt kakskümmend viis protsenti (25%), kuid mitte rohkem kui ükssada protsenti (100%) vara väärtusest selle võõrandamise hetkel. Vara väärtus võõrandamise hetkel oli 1 309 000 eurot. Ehk võimalik trahv on seega 327 250 kuni 1 309 000 eurot.
Ilmselt on võimalik riigiga jõuda kokkuleppele koolina kasutamise lubamises, kuid hetkeseisuga ei ole me leidnud dokumenti, mis kinnitaks vastava kokkuleppe olemasolu.

Kooli soovijate arv
Kooli soovijate arv
Kui valida oli Tabasalu koolihoone ja Meriküla vahel, siis Meriküla Õppekompleksi soovis õppekohta 75-st õpilasest 7.

...
Koolijuhi kinnitus vallavalitsuse valefaktide osas
Priit Jõe on lähtudes vallavalitsuse esitatavatest faktidest selgitanud, kuidas oleks võimalik 2020/2021 Muraste koolimajas kooli pidada.

...
Keskkonnaameti märgukiri
Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et vald on kulutamas raha projekteerimisele olukorras, kus pole selge, kas selline tegevus üldse lubatud oleks.

...
Koolijuhi vastus
Koolijuht Priit Jõe selgitab peale vallavanema poolset laimuartiklit, mis on tema lahkumise põhjused.

...
Õpetajate toetuskiri koolijuht Priit Jõele
Õpetajate nägemus vallavalitsuse käitumisest Muraste koolijuhiga.

...
Maanteeameti tellitud ekspertiis
Maanteeamet on korduvalt kinnitanud, et Meriküla Õppekeskusele ei ole ligipääse, mis sobiksid kooliteeks, nüüd kinnitab sama ka Maanteeameti ekspertiis (alates lk 8, Liikluskorralduslik olukord).

info@muraste-hariduselu.info